Sintel

Korisne informacije

Tko je operator distribucijskog sustava (distributer)?

Operator distribucijskog sustava (ODS) je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije električne energije te posjeduje odgovarajuću dozvolu izdanu od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e)

Tko je opskrbljivač?

Opskrbljivač je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom te kupuje električnu energiju od proizvođača ili trgovca i prodaje ju kupcima.

Tko je povlašteni kupac?

Povlašteni kupac je svaka pravna i fizička osoba u RH  koja je stekla status kupca električne energije temeljem ugovora o  priključenju. Prema Zakonu o tržištu električne energije od  01.07.2008. godine svaki kupac može slobodno odabrati jednog od opskrbljivača.

Što je elektroenergetski sustav?

Elektroenergetski sustav je skup međusobno povezanih elektrana, mreža i trošila;

Što je elektroenergetska mreža?

Elektroenergetska mreža je mreža za opskrbu električnom energijom; skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije;

Što je tarifni sustav?

Tarifni sustav je akt kojim se utvrđuju tarifni elementi za obračun cijena električne energije, odnosno usluga elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije, te način primjene tih elemenata.

Što su tarifne stavke?

Tarifne stavke su elementi koji omogućuju obračun naknade za uslugu isporuke električne energije za obračunsko razdoblje, ovisno o vrsti korisnika, razdoblju isporuke i sezonskoj ili dnevnoj dinamici isporuke;

Što je obračunsko mjerno mjesto?

Obračunsko mjerno mjesto je mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna.

Što je mrežarina?

Mrežarina je neslužbeni naziv za naknadu korištenja prijenosne i distribucijske mreže koja se obračunava prema Tarifnim stavkama za javnu uslugu korištenja prijenosne i distribucijske mreže . Obračunski elementi su utrošena električna energija u višoj tarifi, utrošene električna energija u nižoj tarifi, angažirana snaga u doba više tarife, prekomjerno preuzeta jalova energija i naknada za mjernu uslugu.

Što je naknada za obnovljive izvore (OIEK)?

Naknada za obnovljive izvore je obračunski element koji je zakonom propisan (Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije NN 155/2009) kao obaveza svakog kupca električne energije u cilju prikupljanja sredstava za poticanje izgradnje obnovljivih izvora električne energije.Na računima za utrošak električne energije naknada za poticanje u 2012. g. Iznosi 0.005 kn po kWh + PDV.

Tko plaća energiju uravnoteženja?

Povlašteni kupci koji nisu odabrali opskrbljivača plaćaju cijenu energije prema Metodologiji pružanja usluge uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu. Te cijene su trenutno značajno više

Tko očitava mjerno mjesto?

Prema Pravilima o mjernim podacima Operator distribucijskog sustava (ODS) vrši očitanje brojila jedan puta mjesečno do 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec te mjerne podatke dostavlja operatoru tržišta odnosno Opskrbljivaču. Kupac ima mogućnost samoočitanja brojila s time da je dužan potpisati ugovor.

  • Kontakti
  • Sintel d.o.o.
    Jurja Dobrile 34
    35000 Slavonski Brod
  • +385-(0)35-277-001
  • +385-(0)91-277-0011
  • +385-(0)35-492-293
  • sintel@sintel.hr